ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

ประกาศศาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) และคำแนะนำการเตรียมความพร้อมฯ

image เอกสารแนบ